EDITIE 2024: 19 t/m 22 juni

Wat leuk dat je met ons mee wilt wandelen!
Nu alleen nog even inschrijven... Gelukkig kan dat heel eenvoudig.
Voorinschrijving:
We vinden het fijn als je tijdens de voorinschrijving wilt inschrijven. Zo weten we vooraf hoeveel mensen er mee willen doen en kunnen we onze voorbereidingen hierop afstemmen. 
De kosten voor de voorinschrijving zijn €6,- per persoon voor 4 wandeldagen.

Inschrijven tijdens de 4daagse:
Twijfel je nog of je mee wilt doen? Ook geen probleem, inschrijven kan ook op de wandeldagen zelf (betaling alleen contant).
De kosten van de inschrijving tijdens de wandeldagen zijn €7,- per persoon voor 4 wandeldagen. 

N.B. Lees voor het inschrijven ook onze regelementen, deze staan onderaan deze pagina. 

 

Online inschrijven: (van 1 mei 2024 t/m 16 juni 2024):
Online inschrijven is de eenvoudigste en snelste methode om je aan te melden voor de 4 daagse. Klik op "DIRECT INSCHRIJVEN" op de "Home" pagina of bovenaan op deze website. 

 • Eenvoudig 1 persoon of groepen tegelijkertijd aanmelden.
 • Direct & veilig online betalen via IDEAL.
 • U ontvangt direct de bevestiging van uw deelname per e-mail.

Regelementen

 • De Wandel4daagse Bergen wordt georganiseerd door de ‘Stichting Wandel4daagse Gemeente Bergen’, hier ook genoemd W4dB.
 • De inschrijving geschiedt onder de voorwaarden zoals door de W4dB zijn bepaald. Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk, ongeacht de reden van afzegging.
 • De W4dB is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Dagdeelname is ook mogelijk. Het inschrijfgeld blijft hetzelfde.
 • Aan de W4dB mogen deelnemers van alle leeftijden meedoen. Iedereen betaalt inschrijfgeld met uitzondering van de rolstoelbegeleider.
 • Deelname geschiedt geheel voor eigen risico waarbij de W4dB op geen enkele wijze verantwoordelijk is of geldelijke aansprakelijk is voor ongevallen en/of ziekte noch voor het verlies van persoonlijke bezittingen.
 • De deelnemer is verplicht eventuele aanwijzingen van de organisatie, de verkeersgeleiders alsmede van de politie strikt op te volgen. De huidige
 • Wegenverkeerswet alsmede het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is onverkort van kracht. Dus buiten de bebouwde kom links van de weg lopen.
 • Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.
 • De deelnemer is verplicht de aangegeven routes te volgen, rekening houdend met andere wandelaars, waarbij men in bossen en/of natuurgebieden zich strikt dient te houden aan de aldaar geldende regels.
 • Het is toegestaan kinderwagens en huisdieren mee te (doen) voeren. Huisdieren moeten aangelijnd zijn.
 • De W4dB behoudt zich het recht voor de start en/of -plaatsen te wijzigen dan wel de W4dB geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten waarbij in redelijkheid niet anders van de W4dB kan worden verwacht. Er bestaat geen recht op restitutie van inschrijfgelden.
 • Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met een eventueel gebruik van zijn personalia en/of zijn beeltenis in druk, op foto, film/video, tv-beelden etc. voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de W4dB. De Privacywet is hierop verder van toepassing. Voor het gebruik van persoonsgegevens kan geen financiële vergoeding worden gevorderd.
 • Met het inschrijven voor de W4dB verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de W4dB.