Reglement

 • De Wandel4daagse Bergen wordt georganiseerd door de ‘Stichting Wandel4daagse Gemeente Bergen’, hier ook genoemd W4dB.
 • De inschrijving geschiedt onder de voorwaarden zoals door de W4dB zijn bepaald. Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk, ongeacht de reden van afzegging.
 • De W4dB is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Dagdeelname is ook mogelijk. Het inschrijfgeld blijft hetzelfde.
 • Aan de W4dB mogen deelnemers van alle leeftijden meedoen. Iedereen betaalt inschrijfgeld met uitzondering van de rolstoelbegeleider.
 • Deelname geschiedt geheel voor eigen risico waarbij de W4dB op geen enkele wijze verantwoordelijk is of geldelijke aansprakelijk is voor ongevallen en/of ziekte noch voor het verlies van persoonlijke bezittingen.
 • De deelnemer is verplicht eventuele aanwijzingen van de organisatie, de verkeersgeleiders alsmede van de politie strikt op te volgen. De huidige
 • Wegenverkeerswet alsmede het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is onverkort van kracht. Dus buiten de bebouwde kom links van de weg lopen.
 • Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.
 • De deelnemer is verplicht de aangegeven routes te volgen, rekening houdend met andere wandelaars, waarbij men in bossen en/of natuurgebieden zich strikt dient te houden aan de aldaar geldende regels.
 • Het is toegestaan kinderwagens en huisdieren mee te (doen) voeren. Huisdieren moeten aangelijnd zijn.
 • De W4dB behoudt zich het recht voor de start en/of -plaatsen te wijzigen dan wel de W4dB geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten waarbij in redelijkheid niet anders van de W4dB kan worden verwacht. Er bestaat geen recht op restitutie van inschrijfgelden.
 • Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met een eventueel gebruik van zijn personalia en/of zijn beeltenis in druk, op foto, film/video, tv-beelden etc. voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de W4dB. De Privacywet is hierop verder van toepassing. Voor het gebruik van persoonsgegevens kan geen financiële vergoeding worden gevorderd.
 • Met het inschrijven voor de W4dB verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de W4dB.